ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

aktualizacja danych: I. Rokicka – 13.10.2014

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza
z programem socjoterapeutycznym prowadzona przez

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne
„Przyjaciele Szóstki”
działająca na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6 im. ,,Macieja Rataja’’

Celem świetlicy jest:
1. Kształtowanie umiejętności kierowania własnym zachowaniem – rozwój autokontroli emocjonalnej i poznawczej, umiejętności przewidywania skutków własnego zachowania, a także wyznaczania sobie celów i osiągania ich w sposób konstruktywny i akceptowany społecznie,
2. Nabycie umiejętności: radzenia sobie ze stresem, porażkami, trudnymi sytuacjami oraz negatywnymi emocjami, rozładowywania napięć emocjonalnych, odreagowywanie negatywnych uczuć w sposób akceptowany społecznie; umiejętność relaksowania się oraz twórczego wykorzystania swojej energii życiowej, wyrażania siebie, przy poszanowaniu godności własnej i innych ludzi,
3. Wzrost kompetencji społecznych — umiejętność nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, prawidłowa komunikacja z otoczeniem, stosowanie zachowań asertywnych w sytuacjach konfliktowych, rozwinięcie zdolności empatii, umiejętności współpracy, odporności na negatywne wpływy społeczne itp.
4. Upowszechnianie aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć sportowych, komputerowych, zabawowych i rekreacyjnych
5. Wzrost poziomu wiedzy dzieci na temat zagrożeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym konsekwencji..
6. Wzrost poziomu wiedzy uczniów — rozpoznawanie własnych uczuć i emocji oraz motywów własnego zachowania, świadomość swoich zdolności, możliwości i ograniczeń, budowanie adekwatnej samooceny, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.

Dodaj komentarz