Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

W ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces” od marca 2013 r. do maja 2014 r. odbywały się w naszej szkole zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Przeznaczone były one dla uczniów klas I – III, u których zdiagnozowano problemy w nauce pisania i czytania, co mogło stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju. Celem nadrzędnym zajęć terapeutycznych było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.
Zajęcia odbywały się regularnie, według ustalonego harmonogramu.
Pozwoliły one na przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wzbogaciły słownictwo oraz rozwinęły zdolności poznawcze. Zajęcia opierały się głównie na aktywności uczniów.
Zakupione dzięki udziałowi w programie pomoce (tablica interaktywna, programy edukacyjne i gry dydaktyczne) ułatwiły pracę z tekstem, poprawiły technikę czytania i pisania uczniów. Dzieci chętniej podejmowały naukę czytania, rozwijając swoje umiejętności.
Stosowanie indywidualizacji zadań, dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów umożliwiło opanowanie podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz kontynuowanie dalszej nauki w szkole.

Główne cela tych zajęć to:

  • Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
  • Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
  • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
  • Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
  • Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
  • Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
  • Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
  • Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
  • Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
  • Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

czytanie1 czytanie2 czytanie3 czytanie4 czytanie5 czytanie6 czytanie7 czytanie8 czytanie9 czytanie10 czytanie11 czytanie12 czytanie13 czytanie14 czytanie15 czytanie16 czytanie17 czytanie18 czytanie19 czytanie20 czytanie21 czytanie22 czytanie23 czytanie24 czytanie25 czytanie26 czytanie27 czytanie28 czytanie29 czytanie30 czytanie31 czytanie32

Comments are closed.