Super Klasa – regulamin konkursu

 1. Konkurs na „Super Klasę” prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski SP6 wraz z opiekunami.
 2. Cele konkursu:
 • ukazywanie pozytywnych postaw uczniów SP6;
 • promowanie nauki;
 • promowanie kultury osobistej;
 • integracja zespołów klasowych;
 • zwiększenie zaangażowania w życie klasy, szkoły, miasta.
 1. W konkursie biorą udział klasy IV – VI
 2. Konkurs trwa od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku.
 3. Każda klasa w ciągu roku szkolnego zbiera punkty w następujących kategoriach:
 • śródokresowa i końcoworoczna średnia ocen klasy, gdzie:

(klasa z najwyższą średnią)    1 miejsce     +10 punktów

2 miejsce      +8 punktów

3 miejsce      +6 punktów

4 miejsce      +4 punkty

5 miejsce      +2 punkty

(klasa z najniższą średnią)      6 miejsce      +1 punkt

 • śródokresowa i końcoworoczna średnia ocen z zachowania, gdzie:

(klasa z najwyższą średnią)    1 miejsce       +10 punktów

2 miejsce        +8 punktów

3 miejsce        +6 punktów

4 miejsce        +4 punkty

5 miejsce        +2 punkty

(klasa z najniższą średnią)     6 miejsce        +1 punkt

 • udział w akcjach organizowanych przez szkołę i przez miasto:

1 punkt za każdorazowy udział w akcjach indywidualnie lub grupowo.

Dodatkowo:                             1 miejsce          + 4 punkty

2 miejsce          + 3 punkty

3 miejsce          + 2 punkty

 • strój galowy na uroczystościach:

Za brak stroju u uczniów klasa otrzymuje    -1 punkt  za każdego ucznia bez stroju galowego.

 • zachowanie na lekcjach i na przerwach:

Klasa otrzymuje  -1 punkt  za każdą negatywną uwagę (indywidualną lub grupową) zapisaną przez nauczyciela przedmiotu w zeszycie wychowawcy.

Klasa otrzymuje   +1 punkt za każdą pochwałę (indywidualną lub grupową) zapisaną przez nauczyciela przedmiotu w zeszycie wychowawcy.

 • frekwencja (punkty za frekwencję przyznawane będą na koniec I i II semestru:

(klasa z najwyższą frekwencją)    1 miejsce     +10 punktów

2 miejsce      +8 punktów

3 miejsce      +6 punktów

4 miejsce      +4 punkty

5 miejsce      +2 punkty

(klasa z najniższą frekwencją)      6 miejsce      +1 punkt

Nie bierzemy pod uwagę nieobecności spowodowanej np. chorobą ucznia (3 dni i więcej).

 • udział w konkursach szkolnych:

+1 punkt za każdorazowy udział w konkursie szkolnym (grupowo):

Dodatkowo:                             1 miejsce          + 4 punkty

2 miejsce          + 3 punkty

3 miejsce          + 2 punkty

 • udział w konkursach międzyszkolnych/rejonowych/powiatowych/wojewódzkich/ogólnopolskich:

+2 punkty za każdorazowy udział w wyżej wymienionych konkursach (indywidualnie/grupowo):

Dodatkowo:                             1 miejsce          + 5 punktów

2 miejsce          + 4 punkty

3 miejsce          + 3 punkty

 1. Przewodniczący każdej klasy prowadzi zeszyt, w którym zapisuje:

– datę oraz rodzaj konkursu, w którym wzięli udział jej/jego koledzy;

– zajęte miejsce.

 1. Punkty przyznają bądź odbierają opiekunowie SU.
 2. Punkty aktualizowane będą raz w miesiącu przez opiekuna SU, a wyniki wywieszane w holu SP6.
 3. Na wynik klasy składać się będzie praca całej grupy oraz jednostek.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w razie takiej potrzeby.
 5. Klasa z największą ilością punktów otrzymuje nagrodę oraz tytuł „Super Klasy roku 2014”.

Comments are closed.