Zajęcia socjoterapeutyczne.

SOCJO7Program zajęć socjoterapeutycznych realizowany był w ramach projektu systemowego pn. ,,Od dziś pracuję na swój sukces”.
Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej. Celowość realizacji programu wynikała z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program był zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Zaproponowany układ treści dostosowany był do możliwości uczniów i służył realizacji założonych celów.

Program był realizowany w wymiarze 90 godzin dla uczniów klas I- IIII.
Zajęcia prowadzone były raz tygodniu dla każdej grupy wiekowej wg podziału:
a) klasy I – 30 godzin
b) klasy II – 30 godzin
c) klasy III – 30 godzin

Celem głównym zajęć było organizowanie doświadczeń korekcyjnych umożliwiających rozładowanie napięć przez różnorodne formy aktywności w atmosferze akceptacji i zrozumienia przez grupę.
Zajęcia socjoterapeutyczne miały charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składały się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Każde spotkanie miało swój cel szczegółowy podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności sprzyjające osiągnięciu założonych celów.
Osiągnięcia uczniów to: SOCJO10
– zdobycie przez dzieci pozytywnych doświadczeń w grupie,
– zintegrowanie uczestników, wytworzenie poczucia wspólnotowości,
– stworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć,
– zdobycie przez dzieci umiejętności społecznych, tj.: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii, mówienia „nie”, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania swoich mocnych stron, rozumienia i nazywania przeżywanych uczuć, konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

SOCJO1 SOCJO2 SOCJO3 SOCJO4 SOCJO5 SOCJO6 SOCJO8 SOCJO9

Zajęcia prowadzone były przez p. Izabelę Dembińską – Rokicką oraz p. Elżbietę Frąszczak.

Comments are closed.