Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych odbywały się od marca 2013 do czerwca 2014 r. Przeznaczone były dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki.
W trakcie zajęć stosowane były różne formy pracy, które rozbudzały zainteresowania dzieci, motywowały do działania i przezwyciężania trudności.
Stosowane były różnorodne metody pracy, takie jak: rozwiązywanie zadań, ćwiczenia, gry i zabawy. Zakupione dzięki udziałowi w programie środki multimedialne oraz programy edukacyjne i gry dydaktyczne zachęcały dzieci do podejmowania zadań matematycznych, rozwijały i kształtowały pojęcia matematyczne, które ułatwiały zdobywanie umiejętności liczenia. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzięki czemu mieli możliwość wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych.

Comments are closed.