Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne.

plastyczne10W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono 45 godzin, a w roku 2013/2014 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.
Uczestniczyły w nich 3 grupy dzieci z klas I-III.
Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijali swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż na lekcji. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt, oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną, wyzwalała się u nich radość tworzenia. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków. Systematycznie prowadzone wystawy prac plastycznych na szkolnym korytarzu stały się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.
Z mojej obserwacji uczniów na zajęciach, rozmów z dziećmi, rodzicami i nauczycielami wynika, iż wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Odpowiadała im panująca atmosfera, współpraca z nauczycielem prowadzącym. Realizowane na zajęciach tematy były dla nich ciekawe i dostosowane do ich potrzeb. Zajęcia dały im możliwość samorealizacji, poszerzenia swych umiejętności jak również promowania swych zdolności.
Poddając ocenie przydatność zajęć na rozwój uzdolnień uczestników projektu uważam, że wszyscy uczestnicy zajęć w stopniu bardzo dobrym osiągnęli założone cele ogólne. Tak więc w ramach umacniania wrodzonej predyspozycji w zakresie widzenia plastycznego powinni nadal kontynuować zajęcia.

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Prajzner

 plastycznem plastyczne11 plastyczne9 plastyczne8 plastyczne7 plastyczne6 plastyczne5 plastyczne4 plastyczne3 plastyczne2 plastyczne1

Prowadząca zajęcia: Agnieszka Prajzner

Comments are closed.