Regulamin korzystania z placu zabaw.

 1. Plac zabaw czynny jest w godzinach otwarcia kompleksu boisk ORLIK. W dni powszednie od 1 marca do 30 listopada od godziny 15.00 do 21.00, soboty i niedziele od godziny 10.00 do 21.00. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady śniegu, deszczu) plac nieczynny.
 2. Plac zabaw  jest miejscem przeznaczonym do zabaw, rekreacji oraz prowadzonych przez szkołę sportowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno – sportowych  i imprez kulturalnych.
 3. Korzystający z placu zabaw zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników szkoły i administratora placu zabaw.
 4. Dzieci i młodzież szkolna na placu zabaw podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczyciela.
 5. Na placu zabaw dzieci przebywają pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która bierze pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 6. Osoby korzystające z placu zabaw w pisują swoja obecność u administratora placu zabaw( ORLIK).
 7. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni i urządzeń sportowych. Zajęcia mogą być prowadzone na placu zabaw przy sprawnym  sprzęcie zapewniającym bezpieczeństwo. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń  i ściśle stosować się do poleceń opiekuna.
 8. Urządzenia i sprzęt będące wyposażeniem placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem.
 9. Za bezpieczeństwo korzystających z placu zabaw odpowiada prowadzący zajęcia lub opiekun dziecka.
 10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
 11. Każdy wypadek należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
 12. Korzystający z placu zabaw zobowiązani są  do zachowania porządku i czystości na terenie placu. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność prawną (w przypadku nieletnich opiekunowie prawni).
 14. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi korzystający z placu zabaw (opiekunowie prawni nieletnich).
 15. Korzystanie z placu zabaw poza godzinami otwarcia kompleksu boisk ORLIK jest zakazane.

Comments are closed.