Regulamin korzystania z boiska sportowego.

 1. Boisko jest miejscem przeznaczonym do zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych i imprez kulturalnych.
 2. Korzystających z boiska zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników szkoły i Administratora boiska.
 3. Dzieci i młodzież szkolna na boisku podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych musza przebywać pod opieką nauczyciela.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni i urządzeń sportowych. Zajęcia mogą być prowadzone na boisku i sprzęcie sportowym sprawnym technicznie i zapewniającym bezpieczeństwo. Należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych i ściśle stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 5. Urządzenia i sprzęt będący wyposażeniem boiska należy wykorzystać zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem.
 6. Za bezpieczeństwo korzy stajach z boiska odpowiada prowadzący zajęcia.
 7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu sportowego należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub Administratorowi boiska.
 8. Każdy wypadek należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 9. Korzystający z boiska zobowiązani SA do zachowania porządku i czystości na terenie boiska. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska ponoszą odpowiedzialność prawną         (w przypadku nieletnich opiekunowie prawni).
 11. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi korzystający z boiska.
 12. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy Administratora odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika boiska.

Comments are closed.