Regulamin

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja

w Ostrowie Wielkopolskim

Regulamin przyznawania tytułu „UCZNIA Z KLASĄ”

I. Cele:

 • Promowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów
 • Zachęcanie do używania na co dzień zwrotów grzecznościowych.
 • Propagowanie takich cech jak: koleżeńskość, uczynność, odpowiedzialność, szacunek dla innych.
 • Wdrażanie do dbania o kulturę osobistą.
 • Motywowanie do ciągłej pracy nad sobą i rozwoju swojej osobowości.
 • doskonalenie umiejętności samooceny.

II. Ogólne założenia

 1. Celem projektu „Uczeń z klasą” jest motywowanie dzieci do odpowiedniego postępowania.
 2. Tytuł „Ucznia z klasą” ma promować wśród uczniów kulturalne zachowanie, właściwe postawy społeczne, zwiększać poziom motywacji do nauki, inspirować do osiągania wysokich wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

 3. Uczniowie rywalizują o tytuł Ucznia z klasą przez cały rok szkolny.
 4. Tytuł „Ucznia z klasą” nadaje Dyrektor Szkoły”

III. Zasady przyznawania

 1. Tytuł „Ucznia z klasą” przyznawany jest w klasach I – VI.
 2. O możliwości otrzymania tego tytułu nauczyciele informują uczniów we wrześniu każdego roku szkolnego we wrześniu i zapoznają ich z kryteriami na podstawie których jest on przyznawany.

 3. W styczniu wychowawca klasy podsumowuje osiągnięcia uczniów i ustala kandydatów do tytułu „Ucznia z klasą”.

 4. Lista wybranych uczniów zostanie przedstawiona radzie pedagogicznej w celu akceptacji lub ewentualnej weryfikacji.

 5. Kandydaci zaakceptowani przez radę pedagogiczną otrzymują tytuł „Ucznia z klasą” potwierdzony dyplomem i odznaką.

 6. Wyróżnienie upoważnia i zobowiązuje ucznia do noszenia znaczka w danym roku.
 7. W przypadku nieprzestrzegania zasad postępowania tytuł „Ucznia z klasą” może zostać odebrany.

IV. Kryteria konieczne do uzyskania tytułu „Ucznia z klasą”

Uczeń:

 1. Znacznie wyróżnia się swoim pozytywnym zachowaniem wśród innych uczniów.
 2. Chętnie podejmuje się różnych zadań klasowych i pomocy koleżeńskiej.
 3. Pomocny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów zgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. z godnością, szacunkiem i tolerancją.
 5. Wyróżnia się troską o zachowanie porządku w swoim otoczeniu.
 6. Dba o jak najlepsze relacje z koleżankami i kolegami w klasie, potrafi współpracować w zespole.
 7. Pracuje nad rozwojem swojej osobowości, zainteresowań i uzdolnień.
 8. Osiąga wyróżniające wyniki w nauce.
 9. Odnosi sukcesy w konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą.
 10. Systematycznie i sumiennie przygotowuje się do lekcji.
 11. Wywiązuje się z obowiązku noszenia stroju szkolnego.
 12. Punktualny.

2

V. Postanowienia końcowe

 1. Tytuł „Uczeń z klasą” nadawany jest corocznie podczas uroczystości Święta Szkoły.
 2. Projekt „Uczeń z klasą” publikowany jest na stronie internetowej szkoły

Regulamin zaktualizowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 .11.2011 r.

Laureaci 2014 

Laureaci 2016 

Comments are closed.