„Ortograffiti z Bratkiem”

Od 2011 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia „Ortograffiti z Bratkiem”.

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci mających problemy w nauce czytania, pisania i ortografii. Najważniejszą zaletą tej metody jest jej skuteczność. Osiągana jest ona dzięki wielofunkcyjności, czyli połączeniu w spójną całość wielu różnych elementów. Ortograffiti to przede wszystkim metoda praktyczna. Można ją również zaliczyć do metod psychomotorycznych i psychodydaktycznych oraz wielozmysłowych. Realizowana jest poprzez:

  • systematyczne i wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,
  • stosowanie ćwiczeń jednocześnie rozwijających funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,
  • angażowanie w procesie uczenia wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

ort1

Metoda Ortograffiti jest:

  • zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego, odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
  • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
  • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

ort2

ort

Comments are closed.