STOWARZYSZENIE

przyjaciele

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne
„Przyjaciele Szóstki”
działające na terenie
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja

 

 

       Misją powstałego w 2013 roku stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Zarząd tworzą:

  • prezes – Renata Kobusińska
  • wiceprezes – Izabela Dembińska – Rokicka
  • sekretarz – Agnieszka Wojciechowska
  • skarbnik – Dorota Krzeszowska

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez różnorodne zadania m. in.  w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalności charytatywnej;

– ochrony i promocji zdrowia;

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– wypoczynku dzieci i młodzieży;

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– turystyki i krajoznawstwa;

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;

– organizowania działalności świetlicy profilaktyczno – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym;

– organizowania warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;

– organizowania konferencji, warsztatów, szkoleń i wykładów;

– organizowania  imprez kulturalnych;

– wydawania książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia;

– organizowania  wypoczynku letniego i zimowego.

Realizowane projekty:

  • prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym (od momentu powstania stowarzyszenia).

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17.30; w świetlicy odbywają się zajęcia profilaktyczne – warsztaty i pogadanki na temat uzależnień i ich konsekwencji, zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe; nauka prawidłowych relacji międzyludzkich, pokazanie tradycji regionalnych związanych ze świętami, pogadanki na temat zdrowego odżywiania, zabawy z chustą klanza; zajęcia z relaksacji;

 

  • zorganizowanie konferencji dla nauczycieli i rodziców z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego ,,Przemoc rówieśnicza w szkole – jak działać, żeby przeciwdziałać?” ( 2015 r.) Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie ogólnopolskich wyników analiz danych w zakresie bezpieczeństwa uczniów, przedstawienie przyczyn i następstw przemocy rówieśniczej w szkole, poznanie skutecznych strategii wychowawczych oraz metod z jakich mogą korzystać wychowawcy oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej;

*   zrealizowanie projektu CecyliadaZe śpiewem i tańcem przeciwko agresji” (2014 r., 2015 r.) Celem głównym przedsięwzięcia była profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy, agresji i wszelkim zachowaniom ryzykownym poprzez upowszechnianie śpiewu, muzyki i tańca jako alternatywnego sposobu spędzania  wolnego czasu oraz wykorzystania go do  rozwijania własnych zainteresowań.

A ponadto:

– wzrost poziomu wiedzy – rozpoznawanie własnych uczuć, emocji, świadomość własnych zdolności, możliwości i ograniczeń,

– nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażkami, trudnymi sytuacjami,

– ukazanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnej formy aktywnego i twórczego wykorzystania czasu dla  budowania pozytywnych relacji międzyludzkich,

– rozwijanie talentów i wymiana doświadczeń,

– popularyzacja muzyki, tańca, piosenki (w tym piosenki religijnej),

– rozwój umiejętności wokalnych,

– integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk rodzinnych.

 

  • zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do Karpacza w okresie wakacji    „Czy wakacje, czy rok szkolny – od używek i agresji jestem wolny”    (2015 r.)  Celem głównym tego przedsięwzięcia było umożliwienie dzieciom  i młodzieży aktywnego i radosnego wypoczynku podczas wakacji   i wykorzystanie tego czasu na edukację w zakresie zapobiegania problemom uzależnień. Ponadto:

– uczenie aktywnych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu,

– zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków działania alkoholu oraz środków psychoaktywnych,

– ukazywanie zagrożeń i szkód wynikających ze stosowania używek,

– uczenie rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń, poszerzenie wiedzy na temat miejsc, osób i instytucji, świadczących fachową pomoc, zachęcenie do korzystania z takiej pomocy w sytuacji, gdy osoba z najbliższego otoczenia używa alkoholu lub środków psychoaktywnych,

–  kształtowanie w uczestnikach przekonania, że nie tylko w roku szkolnym, ale również w czasie wakacji należy i warto podejmować działania profilaktyczne i edukacyjne, aby nauczyć się odpowiedzialnie kierować własnym życiem, zapobiegać problemom i nie narażać siebie oraz innych.

  •    zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych „Półkolonie ze sportem przeciw agresji i uzależnieniom” oraz „Wolę piłkę, grę, rozrywki niż wszystkie inne używki” (2016 r.) Celem realizacji zadania było m.in. zapobieganie wśród uczniów i dzieci Osiedla ,,Zacisze – Zębców” sięganiu po środki odurzające, zachęcenie młodzieży klas IV- VI do aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia oraz samodyscypliny i samodoskonalenia, wskazanie korzyści wynikających z uprawiania sportu, kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z uprawianiem sportu, budowanie umiejętności współpracy w grupie oraz tłumienie i obniżanie poziomu agresji.
  • zorganizowanie półkolonii (w dwóch turnusach) w czasie wakacji letnich (2016 r.) pod hasłem ,,Łączy nas sport i sztuka- nie uzależnia!”. Program półkolonii zawierał:

– warsztaty profilaktyczne (zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w zakresie zapobiegania problemom uzależnień);
– warsztaty plastyczne;
– warsztaty tworzenia metodą iris folding;
– warsztaty tworzenia metodą decoupage;
– warsztaty tworzenia z wikliny papierowej;
– zajęcia sportowe (gry i zabawy ruchowe, zespołowe gry sportowe).

Dodatkową atrakcją dla uczestników półkolonii było odwiedzenie parku przygód „Górecznik”, parku linowego przy ośrodku „Piaski – Szczygliczka”, kręgielni „Malwa” i ośrodka jeździeckiego „Stajnia Trzcieliny”.

Oprac. Hanna Paszkowiak

 

Comments are closed.