PLAN PRACY/HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Program    Opiekuńczo – Wychowawczy

Świetlicy Szkolnej

Cele ogólne:

 1. Zapewnienie  uczniom zorganizowanej opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Zorganizowanie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej oraz zapewnienie pomocy w nauce.
 3.  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

 1. Kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 2. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie- integracja grupy rówieśniczej.
 3. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także dla postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 4. Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takiej jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
 5. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
 6. Rozwijanie umiejętności manualnych oraz zwiększanie sprawności fizycznej.
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, zachęcanie  dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 9. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych: umiejętności komunikowania się, umiejętności  rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
 10. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia
 11. Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.
 12. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
 13. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad  oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
 14. Organizowanie zespołowej nauki.
 15. Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.

Treści programu :

W trakcie zajęć świetlicowych przewiduje się realizację treści skupionych wokół

następujących ośrodków tematycznych:

 1. Integracja zespołu świetlicowego i organizacja pracy, poznanie praw i obowiązków ucznia świetlicy szkolnej,  zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem świetlicy. Powitanie nowych uczestników.
 2. Wspólnie bawimy się i pracujemy: normy i zasady zachowania się w grupie.
 3. Dbamy o porządek w miejscu pracy i podczas zabawy.
 4. Uczeń – uczestnikiem ruchu drogowego: bezpieczna droga do szkoły, zachowanie się dziecka w środkach komunikacji.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej, rozkład dnia ucznia – czas nauki, odpoczynku, zabawy.
 6. Zjawiska towarzyszące zmianom pór roku: pory roku w przyrodzie i literaturze, przeżycie związane ze zmianami w przyrodzie, warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.
 7. Dziecko jako członek społeczności szkolnej: szkoła i jej patron , zasady zachowania w grupie, przyjaźń i koleżeństwo, pomoc koleżeńska, zabawy w gronie koleżanek i kolegów, rozwiązywanie kłopotliwych sytuacji.
 8.  Polska – moja ojczyzna: Polska – położenie i sąsiedzi, Warszawa – nasza stolica, ważne rocznice, poznajemy legendy polskie, symbole narodowe.
 9. Dziecko w rodzinie: członkowie rodziny, ich zajęcia i obowiązki, uroczystości i święta w rodzinie.
 10. Tradycje i zwyczaje w życiu rodziny i narodu: wieczór andrzejkowy, jak obchodzimy święta?, witamy Nowy Rok.
 11. Moja miejscowość, wczoraj i dziś:  krajobraz okolicy, konkurs plastyczny „Ostrów moje miasto”
 12. Dbamy o zdrowie: warunki sprzyjające utrzymaniu zdrowia, zasady racjonalnego odżywiania się, praca lekarza i pielęgniarki, dbamy o nasze zęby.
 13. To potrafię: wśród zagadek, rebusów i krzyżówek.
 14. Ziemia – planeta wszystkich ludzi: zagrożenia środowiska i sposoby ich pokonywania, sprzątanie świata, człowiek – cząstką środowiska.
 15. Ulubione książki dla dzieci i ich autorzy: różne formy prezentacji ulubionych książek, książka – źródłem wiedzy,
 16. Wypoczynek i czas wolny: wypoczywamy bezpiecznie, sposób na ferie, wakacyjne plany, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Metody pracy

 1. Metody zajęć praktycznych :

techniki plastyczne, zabawy i gry dydaktyczne, gry świetlicowe, konkursy, imprezy i uroczystości, działalność społecznie użyteczna, ćwiczenia, zajęcia sportowe.

 1. Metody oglądowe – pokaz przedmiotów, fotografii, map, tablic i itp.
 2. Metody słowne: pogadanka, dyskusja, opowiadanie baśni, bajek, przygód, wrażeń oraz lektury uzupełniające.
 3. Metody aktywizujące –dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku, odgrywanie ról, drama, pytania i odpowiedzi, praca w grupach, analiza przypadku, gry planszowe.

Formy pracy :

 1. Praca indywidualna
 2. Praca zespołowa
 3. Praca zbiorowa

Ewaluacja :

Ocena skuteczności programu prowadzona będzie w ramach ewaluacji wewnętrznej.

Źródłem informacji dotyczących realizacji programu wychowawczo – opiekuńczego świetlicy i jego skuteczności będą: obserwacja, rozmowa, ankieta dla rodziców.

Program został opracowany na podstawie :

 1. Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki

Program ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom i zmianom w zależności od bieżących potrzeb.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2016/2017

Świetlica miejscem wypoczynku, nauki, zabawy oraz rozwijania talentów i pasji

Stałe elementy w świetlicy: śpiew, taniec, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie łamigłówek, gry stolikowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, elementy gimnastyki i rytmiki, rozwiązywanie zadań z programu MegaMisja, prace plastyczne i techniczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zabawy wg uznania dzieci.

Hasło dnia

Poniedziałek: W kręgu muzyki

Wtorek: Taneczne wtorki

Środa: W kręgu literatury dziecięcej

Czwartek: Artystyczne wyzwania

Piątek: Piątkowe podróże po świecie

               Spotkania z MegaMisją

 

Miesiąc

Tematyka zajęć

Uwagi

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

I. Integracja w grupach i organizacja pracy świetlicy

– Prace porządkowo – gospodarcze w salach, urządzanie kącików zabaw.

– Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w świetlicy.

– Zapoznanie z „Regułami bycia razem”.

– Zapoznanie z regulaminem bezpiecznego zachowania się w świetlicy i stołówce szkolnej.

– Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.

II. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach

– „Bezpieczna droga do szkoły”- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach – przejście

dla pieszych, chodnik.

– wykonanie znaków drogowych.

III. Przeciwdziałanie agresji

– Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?” – pogadanka

– Portret mojego przyjaciela.

– Układanie kodeksu dobrych manier.

– Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.

IV. Chrońmy nasze środowisko

– Rozmowa na temat ochrony środowiska.

– Praca plastyczna w grupach – plakat „Nasza ziemia”

– Szanujmy lasy i rzeki.

– Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody.

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

I. Złota polska jesień

– Zmiany w przyrodzie.

– Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej.

– Praca plastyczna – dary jesieni.

– „Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów lub „Kasztanowe

cudaki” z kasztanów i żołędzi.

II. Dzień Edukacji Narodowej

– Rozmowa na temat święta.

– Swobodne wypowiedzi dzieci o pracy wszystkich pracowników w szkole.

– Mój wymarzony nauczyciel – praca w grupach (wypisywanie cech)

– Praca plastyczna „Portret nauczyciela”.

-Wykonanie laurek dla wychowawców klas oraz pisanie życzeń.

III. Podróże po Polsce

– Opowiadanie dzieci o swoich podróżach.

– Zapoznanie z mapą Polski.

L

I

S

T

O

P

A

D

I. Polskie święta i tradycje – Święto Zmarłych i zaduszki

– Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

– Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.

– Święto Niepodległości – pogadanka, symbole narodowe, wykonanie kotylionu

– Co to znaczy być patriotą ?

– Ostrów Wielkopolski – moja mała ojczyzna – prace plastyczne i techniczne.

II. Z kulturą za pan brat

– Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w miejscach

publicznych – zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe.

– Bawimy się teatr – inscenizacja wierszy, przygotowanie rekwizytów.

– Konkretyzacje rysunkowe utworów Brzechwy i Tuwima.

III. Polskie zwyczaje – andrzejki

– Wróżby na andrzejki – przygotowanie wróżb, rekwizytów

– Wspólna zabawa.

– Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek o tematyce andrzejkowej.

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

I. Grudniowe tradycje

– Barbórka – rozmawiamy o pracy górnika, prace plastyczne

– Mikołajki – wyjazd do teatru, prace plastyczno-techniczne.

– Pisanie listu do świętego Mikołaja.

– Planowanie i wykonanie świątecznego wystroju świetlicy.

– Przy wigilijnym stole – pogadanka na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

– Czar polskich kolęd –wspólne śpiewanie

II. Zwierzęta zimą

– Jak dbać o zwierzęta zimą?

– Pomysły na karmniki dla ptaków.

– Moje ulubione zwierzątko – portret, prace plastyczne

S

T

Y

C

Z

E

Ń

I. Zimowe pejzaże

– Zmiany w przyrodzie zimą.

– Jak się odżywiać i ubierać podczas zimy.

– Zimowe popołudnia nie muszą być nudne – propozycje spędzania wolnego czasu.

– Zimowy pejzaż – praca plastyczna.

II. Tradycje polskie i nie tylko – karnawał.

– Noworoczne postanowienia

– Karnawałowe maski

– Zabawa w świetlicy

III. Dzień Babci i Dziadka

– Za co kochamy nasze babcie i naszych dziadków? – rozmowa

– W jaki sposób można pomóc ludziom starszym – wymiana pomysłów.

– Wykonanie laurek i ułożenie życzeń.

– Piosenka dla babci i dziadka.

IV. Ferie

– Co udało nam się zrobić w I okresie? – podsumowanie.

– Jak bawić się bezpiecznie podczas ferii? – pogadanka

– Pomysły na ciekawe ferie.

L

U

T

Y

I. Idzie luty, podkuj buty – polskie przysłowia

– Wyjaśniamy znaczenie polskich przysłów.

– Konkretyzacja rysunkowa wybranego przysłowia.

II. Święto Szkoły

– Pogadanka na temat patrona szkoły.

– Tydzień z pasją – rozmowy na temat pasji i talentów, prezentowanie przez dzieci własnych zainteresowań; zachęcanie innych do rozwijania talentów.

– Moja pasja – wystawa eksponatów przyniesionych przez uczniów.

– Kolega i Koleżanka Roku – cechy dobrego kolegi i dobrej koleżanki.

– Co to znaczy „ Uczeń z klasą”? – wymiana poglądów.

III. W krainie baśni H. Ch. Andersena

– Czytanie baśni J. Ch. Andersena.

– Wykonanie ilustracji do baśni.

– Oglądanie baśni J. Ch. Andersena na płytach DVD.

– Swobodne wypowiedzi dzieci na temat bohaterów baśni.

– Rozmowy z dziećmi na temat „Jak spędziłem zimowe ferie?”

M

A

R

Z

E

C

I. Dzień Kobiet

– Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana.

– Sylwetki słanych kobiet – dopasowywanie nazwisk do imion.

– Kto jest dżentelmenem, a kto damą ? – zasady dobrego zachowania względem kobiety.

– Czytanie wierszy, poznanie piosenek z okazji Dnia Kobiet.

– Laurki dla pań, sióstr, mam …

II. Zdrowie i higiena

– Pogadanka na temat „Dlaczego należy dbać o zdrowie?”

– Słuchanie piosenek „Witaminki”, „Mydło lubi zabawę”.

– Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce zdrowotnej.

– Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy.

– Konkurs rysunkowy związany z codziennymi czynnościami

związanymi z higieną i zdrowiem.

III. Wiosenne pejzaże

– Zmiany w przyrodzie wiosną.

– Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „Wiosenne porządki”.

– Rozmowy na temat marcowej pogody i zmian w przyrodzie na podstawie wiersza „Marzec” i „Ciepło – zimno”.

– Wykonanie ilustracji do przysłowia „W marcu jak w garncu”

– Nauka piosenki „Zaspane słoneczko”

– Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa

– Rozmowa o zwyczaju topienia marzanny – znaczenie tego obrzędu.

K

W

I

E

C

I

E

Ń

I. Powrót ptaków

– Zapoznanie dzieci na podstawie wiersza pt. „Ptasie radio” z ptakami i ich nazwami , wyszukiwanie w encyklopedii nazw i czytanie o ich przyzwyczajeniach , rozpoznawanie najczęściej występujących gatunków.

– Oglądanie filmów przyrodniczych o ptakach.

– Papieroplastyka pt. „ Bociany” – modelowanie z papieru i malowanie farbami plakatowymi.

– Nauka słów i melodii piosenki pt. „ Kochajmy ptaki”;

– „ Podróż do krainy ptaków” – rozwiązywanie zagadek , rebusów i łamigłówek dotyczących ptaków.

II. Wielkanocne tradycje

– Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi.

– Wielkanocna kartka – projektowanie i redagowanie życz wielkanocnych.

Wielkanocne koszyczki, zajączki, kurczaki i pisanki – prace techniczne i plastyczne.

– Ozdabianie świetlicy wiosennymi motywami.

III. W zdrowym ciele, zdrowy duch

– Sposoby spędzania czasu na świeżym powietrzu.

– Znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowa z dziećmi.

– Jak powinien wyglądać dzień ucznia ? – zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach, ze zwróceniem uwagi na korzyści wynikające z częstego przebywania na świeżym powietrzu.

IV. Dbamy o nasze środowisko

– Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska.

– Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci )

– Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce – praca z albumami zwierząt

– Wszyscy musimy dbać o naszą Ziemię – rozmowa, prace plastyczno-techniczne.

M

A

J

I. Polskie święta i tradycje

– Majowe święta – rozmowa na temat świąt narodowych I i III Maja.

– Nasze symbole narodowe – godło i flaga, hymn.

– Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie

i łączenie elementów ptaka.

II. Zawody naszych rodziców

– Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy rodziców.

– Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas.

– Praca plastyczna – ,, Zawód który mi się podoba”.

– Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – technika dowolna.

– Układanie zagadek i rebusów o zawodach naszych rodziców.

III. Majówka z rodziną

– Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną.

– Dzień Matki – laurka, kwiaty i życzenia dla mamy – prace plastyczno-techniczne.

– Nauka piosenki dla mamy

– Wypowiedzi dzieci na temat ,, Dlaczego kocham swoją mamę”.

– Czytanie opowiadań i wierszy związanych z tematyką Dnia Matki.

 1. Podsumowanie programu MegaMisja

C

Z

E

R

W

I

E

C

I. Międzynarodowy Dzień Dziecka

– Wszystkie dzieci są nasze – rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości, ich życia, szkoły, zabaw, radości i problemów.

– Dzieci – ich prawa i obowiązki.

– Piszemy listy do kolegi z innego kraju.

Mój kolega z dalekich stron konkurs plastyczny.

– Gry i zabawy sportowe z okazji Dnia Dziecka na szkolnym boisku.

II. Świat jest piękny

– Planujemy wakacyjne podróże.

– Kraje, które warto zobaczyć – praca z mapą, przewodnikami turystycznymi, oglądanie filmów o ciekawych miejscach na Ziemi i w Polsce.

– Prace plastyczno-techniczne.

III. Szkoła i ja

– Podsumowanie całorocznej pracy.

– Co mi się podobało w świetlicy, a co bym zmienił – rozmowa z dziećmi.

– Ja w świetlicy – praca plastyczna.

– Z piosenką na wakacje – nauka wakacyjnej piosenki.

– Jak w wakacje się nie nudzić, a może książka? – sposoby na nudę.

IV. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczne wakacje pogadanka.

– Telefony alarmowe – rozmowa z dzie

mi o sytuacjach wymagających korzystania z ważnych telefonów.

Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych
i wodnych.

Plan pracy świetlicy szkolnej jest otwarty i może ulec modyfikacji.

Comments are closed.